CXM4024R

From PS3 Developer wiki
Jump to: navigation, search

SCEI CXM4024R (MultiAV Driver)[edit]

8-753-248-24 / IC2406
100 tqfp
Seen on all the PS3 FAT, CECHAxx/COK-00x up to including CECHQxx/VER-00x

100pin-TQFP
Pin Signal Description
1 AVS
2 VREF2
3 TESTIN
4 TESTSEL
5 BO
6 AGND2
7 GO
8 GND_RGB
9 RO
10 AVCC2
11 CVBSO
12 GBD_YCCVBS
13 CO
14 AGND1
15 YO
16 AVCC1
17 S2
18 DL3
19 DL2
20 DL1
21 DVD
22 VSS
23 VG1
24 AVD
25 AVS
26 VREF1
27 AVD
28 AVS
29 VSS
30 EXTDAC1
31 RESET
32 NTPAL
33 VSS
34 FLD0
35 SCL
36 SDA
37 R11
38 R10
39 R9
40 R8
41 R7
42 DVD
43 VSS
44 R6
45 R5
46 R4
47 R3
48 R2
49 R1
50 R0
51 DVD
52 G11
53 G10
54 G9
55 G8
56 VSS
57 G7
58 G6
59 G5
60 DVD
61 G4
62 G3
63 G2
64 G1
65 G0
66 B11
67 B10
68 B9
69 B8
70 DVD
71 VSS
72 B7
73 B6
74 B5
75 B4
76 B3
77 B2
78 B1
79 B0
80 CSYNC
81 DVD
82 VSS
83 VSYNC
84 HSYNC
85 DEN
86 TMODE1
87 TMODE0
88 DVD
89 HSYNC0
90 VSYNCO
91 PLLOUT
92 SCAN_ENABLE
93 CLOCK
94 VSS
95 VSSP
96 DVDP
97 AVS
98 AVD
99 VG2
100 AVD